BRJ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ID เรื่อง รายละเอียด
89 แผนปฏิบัติการ คบสอ.บางระจัน ปี 2562 คลิกดู
88 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คลิกดู
87 อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธ คลิกดู
86 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คลิกดู
85 เอกสาร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คลิกดู
84 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค คลิกดู
...
นายธีรศักดิ์ เด่นดวง

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อมูลผู้บริหาร