คณะกรรมการบริหาร BRJ

โครงสร้างสายงานบริหาร

Cinque Terre

...
นายธีรศักดิ์ เด่นดวง

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อมูลผู้บริหาร