Responsive image

  สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 1188/2563  2020-12-08
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด  2020-10-30
  ทิศทางการบริหารงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  2020-10-30
  ประกาศผลการสอบคัด  2020-09-30
  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สถานที่สอบ และเวลาสอบ  2020-09-28
  รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ แ  2020-07-30
  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้  2020-04-28
  คำสั่งแต่งตั้ง CHIEF OFFICER อำเภอบางระจัน ปี 2563  2020-04-28
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2020-04-27
  ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน  2020-03-30
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอบางระจัน  2020-03-03
  เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง CHIEF OFFICER จังหวัดสิงห์บุรี  2019-12-25
  เรื่องแจ้งขั้นตอนการเสนอโครงการ  2019-12-25
  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  2019-11-22
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2019-08-13
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการผู้ใช้อินเตอร์เนต  2019-08-07
  สธ.เพิ่มมาตรการ ‘เด็งกี่คอนเนอร์’ ในทุก รพ. คัดกรอง รักษา ติดตามกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกใกล้ชิด  2019-07-03
  ปลัด สธ.แนะสังเกตเด็กมีไข้-ตุ่มแดง-แผลในปาก อาจเป็นโรคมือเท้าปาก  2019-06-28
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปฐมภูมิในประเด็น พชอ. PCC (คลินิกหมอครอบครัว) และรพ.สต.ติดดาว   2019-06-28
  ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  2019-05-07

@ พัฒนาโดย IT โรงพยาบาลบางระจัน V.4.0