Responsive image

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ จำนวน 1 รายการ  2020-01-06
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่องปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ จำนวน 1 รายการ  2020-01-06
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจีดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  2020-01-06
  ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2562  2019-12-13
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงปี 2563  2019-11-27
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   2019-12-13
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  2019-12-12
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562  2019-11-26
  ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ปี 2563  2019-11-20
  ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2563  2019-11-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  2019-09-24
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)  2019-10-21
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562  2019-10-21
  ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  2019-07-01
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคํญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  2019-04-01
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562  2019-09-12
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางระจัน ประจ  2019-09-05
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2563  2019-09-05
  ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562  2019-08-22
  เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2562  2019-05-28

@ พัฒนาโดย IT โรงพยาบาลบางระจัน V.4.0