Untitled Document
หน้าแรก วิสัยทัศน์และพันธกิจ   Admin
Untitled Document

Untitled Document
Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre

   
Cinque Terre 
นายธีรศักดิ์ เด่นดวง
นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยบาลบางระจัน
ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

  ข้อมูลส่วนตัว :

  ผลงาน :

  ติดต่อ :    Tel :: 089-2244817

Cinque Terre  Cinque Terre Cinque Terre
พญ. พรพรรณ วรรณฤทธิ์
ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2522 - 31 มีนาคม 2523
นพ. บรรเทิง พงษ์สร้อยเพชร
ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2523 - 31 มีนาคม 2524
นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2524 - 31 มีนาคม 2526
     
Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre
นพ.มนตรี พงษ์พจน์เกษม
ดำรงตำแหน่ง 1เมษายน 2526 - 31 มีนาคม 2527
พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา
ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2527 - 31 มีนาคา 2529
พญ. ประภาพรรณ วงษ์บุตร
ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2529 - 31 มีนาคม 2531
     
Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre
นพ. สุวิชา ยันต์พิเศษ
ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2531 - 31 มีนาคม 2532
นพ. ทรงพล พูนทรัพย์
ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2532 - 25 มีนาคม 2535
นพ.เอกภพ หมื่นนุช
ดำรงตำแหน่ง 27 มีนาคม 2535 - 31 พฤษภาคม 2536
     
Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre
 นพ.ชวลิต สังข์ประสิทธิ์
ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2536 - มิถุนายน 2547
นพ. สมเกียรติ ขำนุรักษ์
ดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2547 - เมษายน 2550
นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ
ดำรงตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2550 - 7 มกราคม 2554
     
Cinque Terre Cinque Terre  
นพ.มาโนช อิ่มสมบัติ
ดำรงตำแหน่งประมาณ 2 เดือน พ.ศ. 2554
นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ดำรงตำแหน่ง 31 มีนาคม 2554 - เมษายน 2557