ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ID เรื่อง รายละเอียด
98 ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คลิกดู
97 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. คลิกดู
89 แผนปฏิบัติการ คบสอ.บางระจัน ปี 2562 คลิกดู
88 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คลิกดู
87 อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธ คลิกดู
86 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คลิกดู
85 เอกสาร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คลิกดู
84 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค คลิกดู

กิจกรรม
@-IT-BRJ-(29-04-2019)-V.01

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์