โรงพยาบาลบางระจัน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ลักษณะขององค์กร

เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 จำนวน 30 เตียง ให้บริการครอบคลุมอำเภอบางระจัน และอำเภอใกล้เคียง ในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ไม่มีผ่าตัดใหญ่ บริหารงานในลักษณะเครือข่าย (Distric health board)


บริการหลัก

ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวม บำบัดสารเสพติด แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ระบบส่งต่อ การประสานงานระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารและวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ


ค่านิยม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและความสุข

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน


กิจกรรม
กิจกรรมโรงพยาบาล [ดูกิจกรรมทั้งหมด]

สธ.ชูนครชัยศรีโมเดล บริหารร่วม 3 รพ. แก้ปัญหาการเงินการคลัง
ตั้งเป้า 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า เริ่มเข้าพรรษานี้ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข
เมื่อบุคลากรสาธารณสุขต้องกลายเป็นผู้ป่วย
ไทยเร่งกำจัดโรคหัด เดินหน้าให้วัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ปี เก็บตกเด็กไทย-ต่างชาติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมบุคลากร เข้านิเทศน์งาน คบสอ.อำเภอบางระจัน ณ ห้องประชุมจันทร์นน
นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สัญจร ครั้งที่ 6/2562
@-IT-BRJ-(29-04-2019)-V.01

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์