Responsive image

สายงานการพยาบาล

พี่หมู
น.ส.อารีวรรณ พันธ์หนู

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลพี่หมู
นางขนิษฐา สุขทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าคลินิกปรึกษา


พี่หมู
น.ส.นิตยา ศักดิ์ศรีชนารักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานผู้ป่วยใน


พี่หมู
น.ส.วีนัส ขวัญเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน


พี่หมู
น.ส.จุฑารัตน์ ตรีภาชนาเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก