ID เรื่อง รายละเอียด
191 ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดู
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ คลิกดู
188 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62) คลิกดู
187 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 คลิกดู
186 ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คลิกดู
185 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคํญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คลิกดู
184 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 คลิกดู
183 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางระจัน ประจ คลิกดู
182 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2563 คลิกดู
181 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 คลิกดู
180 เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2562 คลิกดู
168 ประกาศผู้นะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยาจำนวน 1 รายการ คลิกดู
155 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดช์้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 คลิกดู
126 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 คลิกดู
102 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 คลิกดู
100 ประกาศเผยแพร่เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมหรือนโยบายและแ คลิกดู