ID เรื่อง รายละเอียด
285 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 คลิกดู
284 เผยแพร่ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลิกดู
283 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin คลิกดู
282 เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกดู
268 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ คลิกดู
267 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสียฯด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดู
266 เผยแพร่ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 คลิกดู
261 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลยกเลิกประกาสประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คลิกดู
260 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คลิกดู
259 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกดู
258 ประกาศเผยแพร่เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คลิกดู
257 ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 คลิกดู
238 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ จำนวน 1 รายการ คลิกดู
237 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่องปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ จำนวน 1 รายการ คลิกดู
236 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจีดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คลิกดู
202 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2562 คลิกดู
201 ประกาศเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงปี 2563 คลิกดู
200 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดู
199 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดู
198 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 คลิกดู
192 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ปี 2563 คลิกดู
191 ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดู
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ คลิกดู
188 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62) คลิกดู
187 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 คลิกดู
186 ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คลิกดู
185 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคํญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คลิกดู
184 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 คลิกดู
183 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางระจัน ประจ คลิกดู
182 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปี พ.ศ. 2563 คลิกดู
181 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 คลิกดู
180 เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2562 คลิกดู
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยาจำนวน 2 รายการ คลิกดู
168 ประกาศผู้นะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยาจำนวน 1 รายการ คลิกดู
155 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดช์้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 คลิกดู
126 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 คลิกดู
102 ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 คลิกดู
100 ประกาศเผยแพร่เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมหรือนโยบายและแ คลิกดู