Untitled Document
หน้าแรก วิสัยทัศน์และพันธกิจ   Admin
Untitled Document

Untitled Document
Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre

   
    วิสัยทัศน์
 

      โรงพยาบาลที่ให้บริการได้มาตรฐาน ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี


   พันธกิจ
   
     1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

     2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้มาตรฐาน
     3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง


    ประเด็นยุทธศาสตร์

   

      1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

      2. สนับสนุนการให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

      3. พัฒนาการมีส่วนร่วมโดยบูรณาการงานสาธารณสุขกับ อปท.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพองค์กรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม